Moreno

María Victoria Moreno.

O Día das Letras Galegas está dedicado, este ano, á escritora de literatura infantil e xuvenil María Victoria Moreno.

O Día das Letras Galegas está dedicado, este ano, á escritora de literatura infantil e xuvenil María Victoria Moreno. Convértese, desta maneira, na cuarta muller en ser homenaxeada nesta data, tras Rosalía de Castro, Francisca Herrera Garrido e María Mariño.

O seu é un caso curioso, pois tras o seu nacemento na extremeña Valencia de Alcántara, non é ata terminar os seus estudos universitarios, que comeza a súa relación con Galicia. Ela mesma declaraba: “a miña relación con Galicia e a miña opción pola súa lingua é simplemente unha historia de amor”.

Moreno

Portada de Mar Adiante.

Tras completar os seus estudos de Filoloxía Románica en Madrid, mudouse a Galicia con solo 22 anos. Será unha das pioneiras da narrativa infantil en galego, coa súa obra “Mar Adiante”, unha mostra de inxenio que conta a historia de Miguel, un mariñeiro que decide construir un barco ó enterarse que unha profesora ameazara con tirar ó mar aos seus alumnos se non sabían a tabla de multiplicar. A bordo, un poeta, un debuxante, un amigo das estrelas e unha cociñeira.

Moreno

Xesús Rábade Paredes, uno de sus más ilustres alumnos de su etapa como profesora. Poeta, narrados y ensayista gallego y en galego.

Coma profesora, caracterizábase polos seus métodos pouco convencionales e por apostar pola aprendizaxe, por enriba de todo. Adoitaba ofrecer ós seus alumnos dous tipos de exame: un, o que ela prefería que fixesen, cunha pregunta a desarrollar fruto da reflexión individual; e outro, coma ela mesma dicía, para os que optaban por “chapar nombres y fechas”.

Un dos seus discípulos máis ilustres, o poeta e narrador Xesús Rábade Paredes, declara: “viña moi ben formada, era xoven, empatizaba cos alumnos e foi realmente un impacto para moitos, sobre todo, os que comezabamos a escribir, ós que ela protexía con especial coidado”.

Así mesmo, algunhas das súas alumnas no Instituto Feminino de Pontevedra, coma Ángeles Couto, recórdana como “a primeira persoa que nos enseñou Lingüística, un ámbito da Lingua que nunca antes nos explicaran”. Sorprendía tamén pola súa cercanía e sinxeleza. Sempre pedía que a tuteasen, nunha época na que a rixidez era norma.

Durante os anos 70 impartía, de balde, clases de Lingua e Literatura Galega na chamada Asociación de Amigos da Cultura de Pontevedra, así coma no Ateneo de Ourense. Por estas actividades, no ano 1973 foille retirado o pasaporte.

Moitos aspectos a destacar, na súa faciana máis militante. Facilitou ós seus alumnos libros que, habitualmente, nin sequera estaban ó alcance do propio profesorado, pois estaban prohibidos pola ditadura. Durante moitos anos impartiu clases particulares de Galego na clandestinidade.
Como anécdota, outro dos seus alumnos, Tomás González, recorda como recibiu na súa propia casa ós fillos dunha familia musulmana en Pontevedra, para darlles clases de lingua e axudarlles na súa integración, alén de ofrecerlles comida.

Como dicía, durante os anos 70 impartía, de balde, clases de Lingua e Literatura Galega na chamada Asociación de Amigos da Cultura de Pontevedra, así coma no Ateneo de Ourense. Por estas actividades, no ano 1973 foille retirado o pasaporte, ó entender que o Ateneo estaba dirixido por “gobernantes subversivos”.

É de xustiza destacar a súa coraxe na defensa do Galego, sendo, ademáis de extremeña, de ascendencia franquista morreu en 2005, vítima dun cáncer de mama.

Moreno

María Victoria Moreno.

Vaia a nosa sentida homenaxe a María Victoria Moreno. E un “toque” á Real Academia Galega: algo falla cando estamos ante a cuarta muller homenaxeada en 55 anos de celebración.

Viva a nosa Lingua!!

——————————————————————————————————————-

Versión en castellano.

Moreno

María Victoria Moreno

El Día das Letras Galegas está dedicado, este año, a la escritoria de literatura infantil y juvenil María Victoria Moreno.

El Día das Letras Galegas está dedicado, este año, a la escritoria de literatura infantil y juvenil María Victoria Moreno. Se convierte, de esta manera, en la cuarta mujer en ser homenajeada en esta fecha, tras Rosalía de Castro, Francisca Herrera Garrido e María Mariño.

El suyo es un caso curioso, pues tras su nacimiento en la extremeña Valencia de Alcántara, no es hasta que termina sus estudios universitarios, que empieza su relación con Galicia. Ella misma declaraba: “mi relación con Galicia y mi elección por su Lengua es simplemente una historia de amor”.

Moreno

Portada de Mar Adiante.

Tras completar sus estudios de Filología Románica en Madrid, se traslada a Galicia con solo 22 años. Será una de las pioneras de la narrativa infantil en Gallego, con su obra “Mar Adiante”, una demostración de ingenio que cuenta la historia de Miguel, un marinero que decide construir un barco al enterarse de que una profesora amenaza con tirar al mar a sus alumnos si no aprenden la tabla de multiplicar. A bordo, un poeta, un dibujante, un amigo de las estrellas y una cocinera.

Moreno

Xesús Rábade Paredes, uno de sus más ilustres alumnos de su etapa como profesora. Poeta, narrados y ensayista gallego y en gallego.

Como profesora, se caracterizaba por sus métodos poco convencionales y por apostar por el aprendizaje, por encima de todo. Solía ofrecer a sus alumnos dos tipos de examen: uno, el que ella prefería que hiciesen, con una pregunta a desarrollar fruto de la reflexión individual; y otro, como ella misma decía, para los que optaban por “memorizar nombres y fechas”.

Uno de sus discípulos más ilustres, el poeta y narrador Xesús Rábade Paredes, declara: “venía muy bien formada, era joven, empatizaba con los alumnos y fue realmente un impacto para muchos, sobre todo, los que empezábamos a escribir, a los cuales ella protegía con especial cuidado”.

Asimismo, algunas de sus alumnas en el Instituto Femenino de Pontevedra, como Ángeles Couto, la recuerdan como “la primera persona que nos enseñó Lingüística, un ámbito de la Lengua que nunca antes no habían explicado”. Sorprendía también por su cercanía y sencillez. Siempre pedía que la tuteasen, en una época en la que la rigidez era norma.

Durante los años 70 impartía clases gratuitas de Lengua y Literatura Gallega en la llamada Asociación de Amigos de la Cultura de Pontevedra, así como en el Ateneo de Ourense. Por estas actividades, en el año 1973 le retiraron el pasaporte

Muchos aspectos a destacar, en su faceta más militante. Facilitó a sus alumnos libros que, habitualmente, ni siquiera estaban al alcance del propio profesorado, pues estaban prohibidos por la dictadura. Durante muchos años impartió clases particulares de Gallego en la clandestinidad. Como anécdota, otro de sus alumnos, Tomás González, recuerda cómo recibió en su propia casa a los hijos de una familia musulmana en Pontevedra, para darles clases de Lengua y ayudarles en su integración, además de ofrecerles comida.

Como decía, durante los años 70 impartía clases gratuitas de Lengua y Literatura Gallega en la llamada Asociación de Amigos de la Cultura de Pontevedra, así como en el Ateneo de Ourense. Por estas actividades, en el año 1973 le retiraron el pasaporte, al entender que el Ateneo estaba dirigido por “gobernantes subversivos”.

Es de justicia destacar su coraje en la defensa del Gallego, siendo, además de extremeña, de ascendencia franquista, que murió en 2005, víctima de un cáncer de mama.

Moreno

María Victoria Moreno.

 

Vaya nuestro sentido homenaje a María Victoria Moreno. Y un “toque” a la Real Academia Galega: algo falla cuando estamos ante la cuarta mujer homenajeada en 55 años de celebración.

Viva a nosa Lingua!!

Roi García Camino.

Autor

Responsable de edición y redacción y del Área de Cultura, Memoria y Efemérides.

Galicia.

Editor y miembro del Equipo coordinador de Revista La Comuna